دوره مربی گردشگری کودکان


راهنمای گردشگری کودک شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های آماده سازی مراحل و برنامه‌های سفر- طبقه بندی و معرفی انواع جاذبه های گردشگری، بررسی و کنترل نهایی ورود کودکان و فضاهای مورد بازدید گردشگری بررسی و کنترل اصول ایمنی و بهداشت در سفر با وسایل نقلیه برای کودکان، آموزش فنون آداب معاشرت در مراکز اقامتی و پذیرایی، پیاده سازی و اجرای تور برای کودکان، کنترل بهداشت و ایمنی در سفر، به کارگیری اصول استقرار در طبیعت و حفظ محیط زیست، بررسی نقش گردشگری پایدار در حفظ میراث ملموس و ناملموس، به کارگیری مهارت های فردی در راهنمای گردشگری کودک میباشد و مشاغلی چون راهنمای محلی بومی، راهنمای طبیعت گردی، راهنمای عمومی گردشگری و راهنمای گردشگری فرهنگی در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
آماده سازی مراحل و برنامه‌های سفر 4 ساعت
بررسی و کنترل نهایی ورود کودکان و فضاهای مورد بازدید گردشگری 4 ساعت
بررسی و کنترل اصول ایمنی و بهداشت در سفر با وسایل نقلیه برای کودکان 4 ساعت
آموزش فنون آداب معاشرت در مراکز اقامتی و پذیرایی 4 ساعت
پیاده سازی و اجرای تور برای کودکان 4 ساعت
کنترل بهداشت و ایمنی در سفر 4 ساعت
به کارگیری اصول استقرار در طبیعت و حفظ محیط زیست 4 ساعت
بررسی نقش گردشگری پایدار در حفظ میراث ملموس و ناملموس 4 ساعت
به کارگیری مهارت های فردی در راهنمای گردشگری کودک 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان