دوره پداگوژی عمومی (مربیگری)


پداگوژي بعنوان يکي از شايستگي هاي مورد نیاز مربیان در ارائه دانش، مهارت و نگرش، انجام نیازسنجي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، تهیه برنامه درسي و طرح درس، استفاده از فناوري آموزشي، اجراي آموزش و ارزشیابي آموزشي اطلاق مي گردد. روش ها و فنون تدریس (پداگوژی)، یکی از مهارت های مورد نیاز برای تدریس در آموزشگاه ها و از الزامات دریافت یا تمدید ابلاغ رسمی مربیگری می باشد.نام استاد: استاد محمد ایمانی

تعداد جلسات: 12 جلسه

مدت زمان آموزش: 24 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بررسی مفاهیم پایه آموزش 2 ساعت
تحلیل نیاز آموزشی و نیازسنجی در آموزش 2 ساعت
طراحی دوره آموزشی 2 ساعت
تهیه و تدوین طرح درس 4 ساعت
آشنایی و بکارگیری روش های تدریس در آموزش 4 ساعت
بکارگیری تکنولوژی آموزشی 2 ساعت
اجرای آموزش و مدیریت کلاس درس 4 ساعت
اجرای شیوه های ارزشیابی و آزمون 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان