مدیریت صنایع


آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از موسسات بازرگانی و تولیدی عموما ناشی از عدم وجود اصول مدیریت و یا عدم رعایت این اصول است. آموزش صحیح مدیریت می تواند در بهبود کلی جامعه موثر باشد .تربیت افرادی که بتواند در حوزه کار خود دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهمتر و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیم گیری مناسب و مطلوب باشند از ضروریات جوامع امروزی است.ثبت نام در کهکشان