امور اداری


مديريت امور اداري در يک سازمان وظيفه ايجاد هماهنگي و هدايت کليه خدمات اداري سازمان و پشتيبانی آن را بر عهده دارد. باتوجه به حوزه بسيار وسيع و گسترده شرح وظايف و مسئوليت هاي مدير امور اداري مي توان اين پست را يکي از مهم ترين، حساس ترين، تاثير گذار ترين و پرکاربرد ترين پست هاي سازماني به شمار آورد. مديريت امور اداري در واقع به نوعي پل ارتباطي ميان بخش ها و واحدهاي مختلف سازمان محسوب مي شود .ثبت نام در کهکشان