دوره آموزش حقوق شهروندی


– حقوق شهروندي: دربرگيرنده اصول و عملكردهاي دولت و شهروندان و نيز مهارت هاي مشاررتي که شهروندان را قادر به نظارت بر خط مشي هاي دولت مي نمايد، مي باشد. آموزش شهروندي در هر جامعه اي انتقال مجموعه اي از دانش ها، ارزش ها و جهت گيري هاي رفتاري وروري براي دوام و رفاه ان جامعه است. زندگي اجتماعي در عرصه هاي مختلف نظير حرفه، سياست، فرهنگ، علم و فناوري، خانواده، بهداشت، محيط زيست، ارتباطات و مانند آن نيازمند آموزش و به رای گيري اين حقوق مي باشد. نگاهي به جهان معاصر و تعامالت اجتماعي پيچيده بين انسان ها، ضرورت پرداختن به مقوله شهروندي را بيش از پيش بارز ساخته است. امروزه چه درکلان سيستم اجتماع که دولت ها، استراتژي ها را تدوين مي نمايند و چه در نواحي، استان ها و شهرستان ها و چه در خرده سيستم هاي خانواده که والدين مولفين اهداف و استراتژي ها هستند. از ويژگي هاي يك شهروند خوب مي توان به مسئوليت پذيري، انتقادگري، وطن دوستي اشاره نمود.

– شهروندي: علم سازمان مديريت است که طي آن افراد بدون چشم داشت مالي، خود را مقيد به انجام وظايف شهروندي بدانند.نام استاد: استاد محمد ایمانی

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
نيازسنجي آموزشي 3 ساعت
برنامه ريزي آموزشي 3 ساعت
طرح ريزي آموزشي 2 ساعت
ارائه مطالب اموزشي به صورت مؤثر 2 ساعت
آموزش اصول و مفاهيم شهروندي 3 ساعت
آموزش اصول و مفاهيم حقوق مدني و شهروندي 4 ساعت
ارزشيابي آموزشي 3 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان