دوره مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای


مديريت آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي شامل مديريت منابع انساني و مالي، برنامه ریزي امور آموزشگاه ، اجراي قوانین و دستورالعمل ها و تهیه گزارشات و انجام مكاتبات مربوطه مي باشد و اعمال مديریت بر حسن انجام وظايف کلیه کارکنان و مربيان را در بر مي گیرد. گذراندن این دوره، یکی از الزامات مورد نیاز برای مدیریت آموزشگاه در سطح کشور و همچنین دریافت یا تمدید ابلاغ رسمی مدیریت آموزشگاه می باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 6 جلسه

مدت زمان آموزش: 12 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
مفاهیم مدیریت آموزشی و نظریه های مربوطه 1 ساعت
آشنایی با سازمان ها و ارتباطات سازمانی و سیستم ها 1 ساعت
مدیریت کیفیت و برنامه ریزی امور آموزشگاه 1 ساعت
ارزشیابی از دوره های آموزشی 2 ساعت
تهیه گزارشات و مکاتبات اداری 2 ساعت
نظارت بر امور مالی آموزشگاه و قوانین مالیاتی مربوطه 2 ساعت
آشنایی با ضوابط و قوانین سازمان، قوانین کار و بیمه 2 ساعت
بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزشگاه 1 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان