دوره تدوین کننده استاندارد های آموزشی


تدوين كننده استاندارد آموزشي در حوزه خدمات آموزشي بوده و شايستگي هاي از قبيل تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، تهيه استاندارد حرفه و شغل، سازماندهي و اجراي كارگاه هاي آموزشي تدوين استاندارد، طراحي محتواي استاندارد آموزشي، مستند سازي و ارزيابي و بازبيني محتواي استاندارد آموزشي را دارد.نام استاد: استاد محمد ایمانی

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار 3 ساعت
تهيه استاندارد حرفه و شغل 4 ساعت
سازماندهي و اجراي كارگاه هاي آموزشي تدوين استاندارد 2 ساعت
طراحي محتواي استاندارد آموزشي 4 ساعت
مستند سازي 3 ساعت
ارزيابي و بازبيني محتواي استاندارد آموزشي 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان