دوره تربیت مربی زبان انگلیسی TTC


در دوره تربیت مدرس زبان انگلیسي بزرگسالان (TTC)، پس از آموزش مباني و مفاهیم يادگیري زبان انگلیسي براي بزرگسالان، شیوه هاي مختلف آموزش چهار مهارت زباني مورد بررسي قرار گرفته، نیازهاي آموزشي زباني بزرگسال شناسايي و با ارائه راهكارهاي مناسب مهارت هاي لازم آموزش داده مي شود.نام استاد:

تعداد جلسات: 12 جلسه

مدت زمان آموزش: 24 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بکارگیري مباني و مفاهیم يادگیري زبان انگلیسي بزرگسالان و آشنايي با ويژگي هاي کتب آموزشي زبان انگلیسی بزرگسالان 2 ساعت
بکارگیری روش های تدریس 3 ساعت
تدریس لغات و دستور زبان 3 ساعت
تدریس مهارت های شنیداری و خواندنی 2 ساعت
تدریس مهارت های گفتاری و نوشتاری 2 ساعت
مدیریت و اداره کلاس 3 ساعت
ارزیابی زبان آموز و نحوه دادن بازخورد 3 ساعت
نوشتن طرح درس 3 ساعت
آموزش انعکاسی 3 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان