دوره راهنمای عمومی گردشگری


راهنمای عمومی گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های کلیات و مفاهیم گردشگری، بررسی ویژگیهای جغرافیای ایران، بررسی ویژگی‌های تاریخی ایران، بررسی ویژگی‌های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی- بررسی روحیات ملل، بررسی صنایع دستی و معماری ایران از دیدگاه گردشگری، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری و بررسی مذاهب گوناگون سازماندهی و اجرای تورهای گردشگری است و با استانداردهای راهنمای موزه، راهنمای محلی و راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است .نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری 3 ساعت
بررسی ویژگیهای جغرافیای ایران 3 ساعت
بررسی ویژگی‌های تاریخی ایران 3 ساعت
بررسی ویژگی‌های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی 3 ساعت
بررسی روحیات ملل 3 ساعت
بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری 3 ساعت
بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری 3 ساعت
سخنوری و فن بیان 3 ساعت
الگو‌های رفتاری بین المللی 3 ساعت
قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری 3 ساعت
بررسی مذاهب گوناگون 3 ساعت
سازماندهی برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری 3 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان