دوره راهنمای موزه


راهنمای موزه شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های مفاهیم و تاریخچه موزه -کلیات و ساختار موزه، وظایف و عملکرد موزه، موزه های ایران و جهان، فنون موزه داری، بازاریابی موزه و طراحی موزه می باشد و با مشاغلی چون راهنمای عمومی گردشگری، راهنمای محلی و راهنمای تخصصی فرهنگی در ارتباط می باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
مفاهیم و تاریخچه موزه 5 ساعت
کلیات و ساختار موزه 5 ساعت
وظایف و عملکرد موزه 5 ساعت
موزه های ایران و جهان 5 ساعت
فنون موزه داری 6 ساعت
بازاریابی موزه 5 ساعت
طراحی موزه 5 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان