دوره راهنمای گردشگری سلامت


راهنمای گردشگری سلامت شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های مفاهیم گردشگری سلامت -وظایف راهنمای گردشگری سلامت، برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط، سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت می باشد و با مشاغلی چون راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
مفاهیم گردشگری سلامت 7 ساعت
وظایف راهنمای گردشگری سلامت 8 ساعت
برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت در ایران و جهان 7 ساعت
سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان 7 ساعت
کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت 7 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان