دوره راهنمای گردشگری فرهنگی


راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی بررسی رابطه فرهنگ و مذهب، بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم، استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی- بررسی جشنها و مدیریت آن در فرهنگ، بررسی رابطه فرهنگ و بازی های محلی، بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی، بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی، برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است و با مشاغل و راهنمای عمومی گردشگری ، راهنمای محلی و راهنمایی موزه در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی 3 ساعت
بررسی رابطه فرهنگ و مذهب 3 ساعت
بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم 4 ساعت
استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی 4 ساعت
کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی 3 ساعت
بررسی جشن ها و قدمت آن در فرهنگ 4 ساعت
بررسی رابطه فرهنگ و بازی های محلی 4 ساعت
بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی 4 ساعت
بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی 4 ساعت
برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی 3 ساعت


ثبت نام در کهکشان