دوره راهنمای گردشگری ورزشی


راهنمای گردشگری ورزشی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های مفاهیم پایه گردشگری، وظایف انجمن گردشگری ورزشی و کمیته های استان، وظایف راهنمای گردشگری ورزشی، بررسی جایگاه ورزش های همگانی در ارتباط با گردشگری ورزشی -بررسی ورزش های مرتبط با گردشگری ورزشی، روانشناسی در گردشگری ورزشی، روابط عمومی و فن بیان و رعایت اصول تغذیه و بهداشت میباشد و مشاغلی چون راهنمای طبیعت گردی و راهنمای مناطق روستایی و دهستانی در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
مفاهیم پایه گردشگری 5 ساعت
بررسی جایگاه ورزش های همگانی در ارتباط با گردشگری ورزشی 4 ساعت
وظایف انجمن گردشگری ورزشی و کمیته های استان 4 ساعت
وظایف راهنمای گردشگری ورزشی 5 ساعت
بررسی ورزش های مرتبط با گردشگری ورزشی 5 ساعت
بررسی تاثیر روانشناسی در گردشگری ورزشی 4 ساعت
روابط عمومی و فن بیان 5 ساعت
رعایت اصول تغذیه و بهداشت سفر 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان