دوره سخنرانی حرفه ای


سخنراني حرفه اي شايستگي از حوزه خدمات آموزشي است كه مديريت شرايط و مكان سخنراني، نحوه تهيه متن سخنراني، نحوه اجراي يك سخنراني موفق، نحوه آمادگي جسمي و ذهني براي حاضر شدن در سخنراني را در بر مي گيرد.نام استاد: استاد محمد ایمانی

تعداد جلسات: 5 جلسه

مدت زمان آموزش: 10 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
مديريت شرايط و مكان سخنراني 1 ساعت
تهيه متن سخنراني 1 ساعت
اجراي يك سخنراني موفق 2 ساعت
آمادگي جسمي و ذهني براي حاضر شدن در سخنراني 1 ساعت
مبارزه با اضطراب و مشکلات در حین سخنرانی 1 ساعت
استفاده از ابزار در سخراني 1 ساعت
صداسازي و فن بيان 1 ساعت
ايستادن و حركات بدن 1 ساعت
رعايت پوشش مناسب 1 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان