دوره مدیریت اثربخش آموزش ISO 10015


استاندارد بین المللي ISO 10015 راهكارهايي به دست مي دهد که سازمان ها و منابع انساني آن ها را در زمینه مسائل مربوط به آموزش ياری مي دهد. ارائه آموزش اثر بخش در يک سازمان مدرن، مستلزم تفكر جديد، مدل های جديد، رويكرد جديد و ابزارهای و مكانیزم های جديد است. استقرار استاندارد آموزشي ايزو ۱۰۰۱۵ ، منجر به بهبود سیستم آموزش و افزايش کیفیت آن و در نهايت به تحقق اهداف سازماني کمک مي کند.نام استاد: استاد محمد ایمانی

تعداد جلسات: 8 جلسه

مدت زمان آموزش: 16 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
تدوين خط مشي آموزش در سازمان 2 ساعت
نیازسنجي آموزشي در سازمان 2 ساعت
طراحي و برنامه ريزی آموزشي با الزامات استاندارد ISO 10015 2 ساعت
اجرا سیستم آموزشي 2 ساعت
طراحي فرآيند ارزيابي عملكرد سیستم مديريت آموزشي 2 ساعت
مديريت آموزش ،نظارت و بهبود فرآيند آموزش 4 ساعت
طراحي فرآيند ممیزی و بازنگری سیستم استاندارد آموزشي 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان