دوره مدیریت بحران


فرآیند پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند. مدیریت بحران علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران ها و تجزیه و تحلیل آن ها در جستجوی یافتن ابزاری است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران ها، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن آمادگی لازم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود. امروزه عمده ترين نقاط ضعف مديريت بحران عدم هماهنگي و همكاري سازمان‌ها، كمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراكندگي و ناكافي بودن قوانين و مقررات موجود و محدوديت منابع مالي است.نام استاد:

تعداد جلسات: 8 جلسه

مدت زمان آموزش: 16 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
توانايي درجه بندي و اهميت بحران ها و حساسيت هر يك از آن ها 2 ساعت
توانايي يـافتن روشـهاي كـاهش اثـرات بحران هـا و اقـدامات اوليـه در شـرايط اضطراری 2 ساعت
توانايي انجام اقدامات مؤثر در يك وضعيت بحراني 2 ساعت
توانايي رويارويي با انواع وضعيت هاي اضطراري و امداد و نجات لازم 2 ساعت
توانايي برنامه ريزي براي رويارويي با شرايط غيـر عـادي و ارائـه برنامـه هـاي مدیریت بحران 2 ساعت
توانايي ايجاد و تيم بحران و مسئوليت هر يك از افراد در اين تيم 2 ساعت
توانايي ايجاد راهكاره هاي افزايش بهره وري در بحران ها 2 ساعت
توانايي استفاده از نيروهاي انساني در شرايط اضطراي بروز بحران 2 ساعت

پداگوژی عمومی

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان