دوره مدیر تضمین کیفیت


مدیر تضمین کیفیت شغلي است در حوزه مديريت و صنايع و شايستگي هايي از قبيل تعيين خواسته هاي مشتري، تعيين اهداف كيفيت، مديريت فرآيند مشتري، انجام مميزي و مديريت بهبود محصول را دارا مي باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
توانايي تعيين خواسته هاي مشتريان 2 ساعت
توانايي تعيين اهداف و راهبردهاي كيفيت 2 ساعت
توانايي مديريت فرآيندها 4 ساعت
توانايي مديريت بهبود محصول 4 ساعت
توانايي مديريت مميزي ها و خودارزيابي ها 4 ساعت
توانايي مديريت فرآيند مشتريان 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان