دوره مدیر تور


مدیر تور شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های از قبیل مفاهیم صنعت گردشگری -مدیریت منابع انسانی بررسی ارتباطات و انگیزش، بررسی بازارهای هدف آمیخته بازاریابی، برنامه ریزی تورهای داخلی و خارجی- قیمت گذاری انواع بسته های تور می باشد و با مشاغلی چون راهنمای عمومی گردشگری و راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
مفاهیم صنعت گردشگری 6 ساعت
مدیریت منابع انسانی 6 ساعت
بررسی ارتباطات و انگیزش 6 ساعت
بررسی بازارهای هدف آمیخته بازاریابی 6 ساعت
برنامه ریزی تورهای داخلی و خارجی 6 ساعت
قیمت گذاری انواع بسته های تور 6 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان