دوره مدیر پروژه


مديريت پروژه بر اساس استاندارد ICB شايستگي است در حوزه مديريت و صنايع كه كارهاي تعيين اهداف و نيازمندي هاي پروژه، توانايي شناسايي ريسك و فرصت هاي پروژه، توانايي طراحي سازمان پروژه، توانايي مديريت كيفيت پروژه را شامل مي شود.نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
توانايي تعيين اهداف و نيازمندي هاي پروژه 4 ساعت
توانايي طراحي سازمان پروژه 6 ساعت
توانايي مواجهه با ريسك و فرصت هاي پروژه و واكنش مناسب در برابر آن ها 4 ساعت
توانايي مديريت كيفيت پروژه 6 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان