دوره مربی مهد کودک


مربی مهد کودک از مشاغل حوزه خدمات آموزشی می باشد که شامل شایستگی های بررسی نیاز ها و غرایز کودکان در سنین رشد، تغذیه اطفال،برنامه ریزی فعالیت های اساسی و جنبی بر حسب ایام سال،شعرخوانی،قصه گویی،بازی دادن و سرگرم کردن کودکان،انتقال نکات اجتماعی،اخلاقی،ایمنی و بهداشتی،اجرای نمایش،زبان آموزی و تقویت حواس پنجگانه،ساخت وسایل کمک آموزشی و سرگرمی و بازی،تقویت رفتارهای تسهیلگری و عدم قضاوت در تعاملات کودکان،مراقبت،ایمنی و بهداشت ویژه قرارگرفتن کودکان در طبیعت و آموزش های حفظ محیط زیست می باشد.نام استاد: استاد

تعداد جلسات: 12 جلسه

مدت زمان آموزش: 24 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بررسی نیازها و غرایز کودکان در سنین رشد 2 ساعت
تغذیه اطفال 2 ساعت
برنامه ریزی فعالیتهای اساسی و جنبی برحسب ایام سال 2 ساعت
شعرخوانی 2 ساعت
قصه گویی 2 ساعت
بازی دادن و سرگرم کردن کودکان 2 ساعت
انتقال نکات اجتماعی،اخلاقی، ایمنی و بهداشتی 2 ساعت
اجرای نمایش 2 ساعت
زبان آموزی و تقویت حواس پنجگانه 2 ساعت
ساخت وسایل کمک آموزشی و سرگرمی و بازی 2 ساعت
تقویت رفتارهای تسهیل گری و عدم قضاوت در تعاملات کودکان 2 ساعت
مراقبت، ایمنی و بهداشت ویژه قرارگرفتن کودکان در طبیعت و آموزش های حفظ محیط زیست 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان