دوره مشاور مهارت های سبک زندگی سالم


مشاور مهارت هاي زندگي سالم شغلي است در حوزه بهداشت و ايمني كه شايستگي هايي از قبيل ارزيابي سلامت، ارزيابي تغذيه سالم، فعاليت جسماني سالم، مشاوره و ارائه الگوي مناسب براساس آب و هوا و محيط، ارزيابي بهداشت فردي و خودمراقبتي جسمي، ارزيابي بهداشت و خودمراقبتي رواني، ارزيابي مسائل اجتماعي و اقتصادي، ارزيابي ازدواج و روابط زوجين، ارزيابي خانه سالم، ارائه الگوي مناسب در زمينه بهداشت سفر، ارائه الگوي مناسب در زمينه پرورش فرزندان، ارائه الگوي مناسب براساس زندگي سالم معنوي، ارائه الگوي مناسب را براساس زندگي سالم مجازي و مشاوره مناسب و آموزش حضوري و مجازي آن براساس تعريف سازمان بهداشت جهاني از سلامت انجام بدهد و با شايستگي هايي از قبيل ارزياب ريسك ايمني و بهداشت شغلي، به كارگيري بهداشت و ايمني در محيط كار، مسوول ارزيابي پوستچر در ارگونومي شغلي در ارتباط مي باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
ارزيابي سلامت و تغذیه سالم و فعالیت جسمانی سالم 2 ساعت
مشاوره و ارائه الگوي مناسب بر اساس آب وهوا و محيط 2 ساعت
ارزيابي بهداشت فردي و خود مراقبتي جسمي و روانی 2 ساعت
ارزيابي مسائل اجتماعي و اقتصادي 2 ساعت
ارزيابي ازدواج و روابط زوجين و خانه سالم 2 ساعت
ارائه الگوي مناسب در زمينه بهداشت سفر 2 ساعت
ارائه الگوي مناسب در زمينه پرورش فرزندان 2 ساعت
ارائه الگوي مناسب بر اساس زندگي سالم معنوي 2 ساعت
ارائه الگوي مناسب بر اساس زندگي سالم مجازي 2 ساعت
مشاوره مناسب و آموزش حضوري و مجازي آن 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان