دوره نگارنده نامه به زبان انگلیسی


از آنجایی که زبان انگلیسی به عنوان نخستین زبان بین المللی دنیا در اکثر روابط و مکاتبات بین کشورها استفاده می گردد، لذا کارآموز این شایستگی باید قادر باشد مکاتبات مختلف زبان انگلیسی از قبیل نامه های شغلی، اجتماعی، تجاری، اقتصادی، تحصیلی و … را به شیوه ای موثر و صحیح و با رعایت اصول و استانداردهای بین المللی انجام دهد.نام استاد:

تعداد جلسات: 5 جلسه

مدت زمان آموزش: 10 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
تعیین شکل ظاهری یک نامه با رعایت استاندارهای بین المللی 2 ساعت
نگارش بدنه اصلی نامه 2 ساعت
نگارش نامه در موقعیت های شغلی 2 ساعت
نگارش نامه در موقعیت های اجتماعی 2 ساعت
نگارش نامه های الکترونیکی 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان