دوره پداگوژی عمومی (مربیگری)


پداگوژي بعنوان يکي از شايستگي هاي مورد نیاز مربیان در ارائه دانش، مهارت و نگرش ، انجام نیازسنجي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، تهیه برنامه درسي و طرح درس، استفاده از فناوري آموزشي، اجراي آموزش و ارزشیابي آموزشي اطلاق مي گردد. روشها و فنون تدریس (پداگوژی)، یکی از مهارت های مورد نیاز برای تدریس در آموزشگاهها و از الزامات دریافت یا تمدید ابلاغ رسمی مربیگری می باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 8 جلسه

مدت زمان آموزش: 16 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بررسی مفاهیم پایه آموزش 1 ساعت
تحلیل نیاز آموزشی و نیازسنجی در آموزش 1 ساعت
طراحی دوره آموزشی 2 ساعت
تهیه و تدوین طرح درس 3 ساعت
آشنایی و بکارگیری روش های تدریس در آموزش 3 ساعت
بکارگیری تکنولوژی آموزشی 2 ساعت
اجرای آموزش و مدیریت کلاس درس 2 ساعت
اجرای شیوه های ارزشیابی و آزمون 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان