دوره کاربر زبان فنی و حرفه ای


كاربر زبان فني و حرفه اي كسي است كه توانايي استفاده از دستورالعمل هاي حمل و نقل و جابجايي ماشين آلات و مواد، دستورالعمل هاي نصب، راه اندازي، بهره برداري و همچنين دستورالعمل هاي، كنترل، تنظيم، سرويس، نگهداري و تعمير ماشين آلات و تاسيسات از جزوات و كتب فني، و استفاده از چك ليست ها، كارت هاي سرويس و نگهداري و تعميرات، جداول، نمودارها و منحني ها به زبان خارجي را داشته باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
توانايي استفاده از دستورالعملهاي حمل و نقل و جابجايي ماشين آلات و مواد از جزوات و كتب فني به زبان خارجی 4 ساعت
توانايي استفاده از دستوالعملهاي نصب ماشين آلات و تاسسيات از جزوات و كتب فني و زبان خارجي 3 ساعت
توانايي استفاده از دستورالعملهاي راه اندازي، بهره برداري، كنترل و تنظيم ماشين آلات و تاسسيات از جزوات و كتب فني به زبان خارجي 3 ساعت
توانايي استفاده از جزوات و كتب سرويس و نگهداري ماشين آلات و تاسسيات به زبان خارجي 3 ساعت
توانايي استفاده از جزوات و كتب تعميرات ماشين آلات و تاسسيات به زبان خارجي 3 ساعت
توانايي استفاده از چك ليست ها، كارتهاي سرويس و نگهداري و تعميرات ، جداول، نمودارها و منحنی ها به زبان خارجی 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان