دوره HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست)


HSE شغلی است در حوزه بهداشت حرفه اي، ایمنی و محیط زیست، که فراگیران توانایی نظارت، اجرا و مشاوره بر اجراي صحیح روشهاي کاري ایمن در فعالیتهاي صنعتی و کارگاهی، تشخیص انواع خطر و کنترل شرایط خطرناك، ارایه انواع گزارشHSE، توانایی برگزاري گوشزدهاي ایمنی (meeting Box Tool) و حضور کارآمد در محیطهاي کاري را کسب کنند.نام استاد:

تعداد جلسات: 6 جلسه

مدت زمان آموزش: 12 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
اجرا و ایفاي نقش ستادي HSE 2 ساعت
کنترل و مدیریت خطر 2 ساعت
اجراي دستورالعمل ها و آیین نامه هاي حفاظت کار 2 ساعت
گزارش گیري و چک لیست ها 2 ساعت
برگزاري جلسه گوشزدهاي ایمنی 2 ساعت
استفاده از لوازم حفاظت فردي (PPE) و رعایت استانداردهاي آن 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان