دوره ICDL جامع


دوره بين المللي كاربري كامپيوتر، كه از آن به عنوان سواد كامپيوتري ياد مي شـود، در واقـع اسـتانداردي جهـت شناسايي ميزان توانايي افراد در بكارگيري صحيح كامپيوتر مي باشد. اين استاندارد در اروپا با نام ECDL شناخته مي شود و در جهان با نام ICDL شناخته مي شود. این مدرک در صورت ارائه به کارفرما، نشان می دهد که فرد، دارای قابلیت های تایید شده و به روز است. ICDL به افراد بی تجربه در زمینه کامپیوتر، کمک می کند با فراگیری مفاهیم اولیه مهارتهای کامپیوتری، ماهرانه و با اعتماد به نفس با کامپیوتر کار کنند.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 40 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بکارگیری سیستم 4 ساعت
کار با سیستم عامل 6 ساعت
کار با اینترنت 6 ساعت
واژه پردازی با Word 6 ساعت
کار با صفحه گسترده Excel 6 ساعت
کار با پایگاه داده  Access 8 ساعت
ارائه مطلب با Power Point 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان